تلفن تماس ساعت کاری

طرف حساب ها


یکی از موارد مهم در هر سیستم حسابداری تعریف طرف حسابهای هر کسب و کار می باشد. منظور از طرف حساب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در تعامل مالی با کسب و کار قرار میگیرند.

یک طرف حساب هم میتواند در نقش تامین کننده ، مشتری یا کارمند و … آن کسب و کار باشد که در حالت عادی بایستی برای هر کدام از این نقشها یک حساب در دفتر ایجاد شود.

بمنظور سهولت و راحتی کار، این مهم در سیستم بصورت خودکار تعریف و انجام می شود. فقط کافی است طرف حساب مربوطه در قسمت “ثبت اشخاص و کاربران” با نقشهای مورد نظر ایجاد شود که بعد از آن سیستم بصورت اتوماتیک کلیه حسابهای مورد نیاز را تولید میکند.

بدین ترتیب گردش حساب و مانده هر طرف حساب در نقشهای مختلف یا بصورت کلی براحتی با جستجوی فقط نام وی قابل دسترس می باشد.