تلفن تماس ساعت کاری

مدیریت حساب و کدینگ


کدینگ حسابداری چیست؟!

به طور کلی فرآیند حسابداری به گونه‌ای است که رویدادهای مالی متعددی در آن اتفاق می‌افتد، در صورتی که دسته بندی مناسبی برای این رویدادها در نظر گرفته نشود، همه ی فعالیت‌هایی که در آینده باید بر روی اطلاعات مالی انجام شود دچار بی نظمی و به هم ریختگی خواهد شد.

در حسابداری حساب‌ها به چند گروه طبقه بندی می‌شوند و هریک از این گروه‌ها دارای یک کد اختصاصی هستندکه این نوع تقسیم بندی و کد گذاری حساب‌ها، “کدینگ حسابداری” نام دارد.

در تعریف کدینگ حسابداری 5 سطح حسابداری داریم، که شامل گروه حساب، کد، سطح معین، سطح تفصیلی و کدهای شناور می‌شوند.

همچنین در انواع کدینگ حسابداری حساب ها به 9 گروه اصلی تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از:

  • دارایی‌ های جاری
  • دارایی‌ های غیرجاری
  • بدهی‌ های جاری
  • بدهی‌ های بلند مدت
  • حقوق صاحبان سهام
  • درآمدها هزینه‌ها
  • بهای تمام شده
  • کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
  • سایر حساب ها
کدینگ حساب ها (9 گروه اصلی حساب ها)
مدیریت حساب کل، معین و تفصیلی

ﮐﺪﯾﻨﮓ درﺧﺘﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ چیست؟

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎید ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺟﺰای آن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ جدا نموند. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑدین منظور ﻣﺜﻼً ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ از ﮔﺮوه داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ ﮐﺪ 101 ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد را جدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ می باشد.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده نماییم، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ دوم ﺑﻪ رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ، در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ

رﯾﺎﻟﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ارزی ﮐﻪ ﮐﺪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 10101 و 10102 ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻮن دو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﮐﺪ 10101 را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی نقد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ و از ﮐﺪ 1 و 2 ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺎﻟﯽ ارزی در ﺳﻄﺢ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

به دلیل طولانی بودن این مبحث فایل کامل توضیحات کدینگ حسابداری pdf را به صورت کامل برای شما فراهم کرده ایم که میتوانید آن را دانلود نمایید.

انواع کدینگ حساب

تعریف دیگری از کدینگ به دسته بندی و مرتب نمودن عناوینی که با فعالیت‌های حسابداری در ارتباط هستند و موجب نظم دهی به این عملیات می‌شود کدینگ حسابداری گفته می‌شود. در این دسته بندی، عملیات مالی بر طبق موضوع فعالیت و سطوح مختلف فعالیت حسابداری به صورت‌های مختلف و با دقت چینش می‌شود. کدینگ‌ها دارای انواع مختلفی هستند که شامل موارد زیر می‌شوند:

 

کدینگ حفظی و یا بر اساس حرف اول حساب

 اگر کدینگ حساب بر اساس حرف اول حساب باشد و دارای یک ساختار از پیش تعیین نشده باشد به آن کدینگ حفظی می‌گویند.

 

کدینگ توده ای

اگر کدینگ حساب‌ها بر اساس حساب‌های یک دوره مالی مشخص تعیین گردند و اعداد اختصاصی به این حساب‌ها تعلق بگیرد کدینگ توده‌ای مطرح می‌گردد.

 

کدینگ سریالی

در صورتی که از اعداد پشت سر هم و پی در پی برای کدگذاری حساب‌ها استفاده شود که هر عدد بیانگر یک کد اختصاصی باشد کدینگ سریالی مطرح می‌شود.

 

کدینگ سلسله مراتبی

در کدینگ سلسله مراتبی تعدادی سرشاخه و زیر شاخه وجود دارند که حروف ابتدایی مربوط به کدهای زیرشاخه‌ها با کد سرشاخه هایشان یکسان می‌باشد.